Akıllı İlaç Kullanımı
18 Mart 2024

akıllı ilaç
AHLAT DEVLET HASTANESİ

 

ANTİBİYOTİKLER

v  Reçetelerin %3-25’ini

v  İlaç harcamalarının % 6-21’ini

v  Hastane harcamalarının yaklaşık % 50’sinioluşturmaktadır.

 

İDEAL ANTİBİYOTİK KULLANIMI İÇİN

v  Doğru antibiyotikseçilmelidir

v  En uygun yoldanverilmelidir.

v  Etkin dozdaverilmelidir

v  Optimum aralıktaverilmelidir

v  Uygun süreyleverilmelidir

v  Doğru tanı sonrasıbaşlanmalıdır.

 

DOĞRU ANTİBİYOTİK KULLANIMI İÇİN

v  Mikrobiyolojik olarak kanıtlanmış bir enfeksiyon varlığısorgulanmalıdır

v  Kaçınılmaz-gelişmiş veya muhtemel gelişecek bir enfeksiyon olasılığıaraştırılmalıdır

v  Korunma yapılabilecek bir enfeksiyonun gelişmesi olasılığıdeğerlendirilmelidir

 

UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIMININ YARARLARI

v  Hem nozokomiyal hem de endojenfloroda direnç gelişiminin önlenmesi, yan etkilerin önlenmesi,

v  Enfeksiyon olmaksızın antibiyotikkullanılması,

v  Seçilen antibiyotiğin yanlışolması,

v  Antibiyotik dozunun yetersiz veya aşırıolması,

v  Doz aralıklarının uygunsuzolması,

v  Aynı etkinlikte daha ucuz antibiyotik varken, pahalı antibiyotiğinseçilmesi,

v  Etkinliği bilinen bir antibiyotik yerine, pahalı ve yeni olan bir antibiyotiğinseçilmesi,

v  Endikasyonu olmadığı halde, aynı anda ikiden fazla antibiyotiğinkullanılması,

v  Kültür sonucuna uygun olmayan antibiyotikkullanımı,

v  24-48 saatten uzun sürenprofilaksi,

v  Gereksiz profilaksinin engellenmesinisağlar.

 

HASTANELERDE YOĞUN VE AŞIRI ANTİBİYOTİK KULLANIMININ ÖNEMLİ SONUÇLARI

v  Dirençli mikroorganizmaların seçilerek hastane florasına hakimolması

v  Dirençli mikroorganizmalara bağlı enfeksiyonlardaartış

v  Mortalite ve morbiditede artış

v  Tedavi maliyetindeartış

 

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIM İLKELERİ

v  Tedavi

Ø  Kanıtlanmış enfeksiyonvarlığı

Ø  Ampiriktedavi


Ø  Pre-emptiftedavi

 

v  Profilaksi

Ø  Cerrahiprofilaksi

Ø  Medikalprofilaksi

v  Tedavi öncesi uygun örnek alınması veincelenmesi

v  Hangi antibiyotiğin seçileceği ve seçimi etkileyenfaktör

v  Kombine antibiyotik tedavisinin gerekli olup olmadığınınbelirlenmesi

Ø  Polimikrobiyalenfeksiyonlar

Ø  Kaynağı bilinmeyen sepsis,vb.

v  Antimikrobiyal tedaviye yanıtın izlenmesi ve uygun değişiklikyapılması

 

ANTİBİYOTİK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

v  Enfeksiyona aitözellikler

Ø  Etken

Ø  Enfeksiyonun yeri veözellikleri

v  Hastaya aitözellikler

Ø  Yaş

Ø  Alerjiöyküsü

Ø  Altta yatan hastalık (karaciğer, böbrekyetmezliği)

Ø  Gebelik

Ø  Daha önce ve halen almaya devam ettiğiantibiyotikler

Ø  Kullandığı diğer ilaçlar ( teofilin, fenitoin, warfarinvb.)

Ø  Genetik veya metabolikanormallikler

v  Antibiyotiğe aitözellikler

Ø  Etkispektrumu

Ø  Etkimekanizması

Ø  Farmakolojiközellikleri

·         Farmakodinamik

·         Farmakokinetik

Ø  İlaçetkileşimleri

Ø  Yanetkiler

v  UYGUN OLMAYAN ANTİBİYOTİK KULLANIMININ SAKINCALARI

v  Tanı açısından gerekli değerlendirme yapılmadan antibiyotikkullanılması

v  Toksik ve alerjiketkiler

v  Hastalık tanısınınmaskelenmesi

v  Yüksekmaliyet

v  Sonuç alınmadagecikme.

v  Hekime ve ilaca güvensizlik

v  Süper enfeksiyon (Dirençli bakterilere bağlı yeni enfeksiyongelişimi)

 

SİSTEMİK ANTİMİKROBİK İLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI

Tedavi için gerekli görülen antibiyotikler, aşağıda belirtilen esaslara göre reçete edilecektir. Aşağıdaki listedeki kısaltma ve ibareler için liste sonunda “AÇIKLAMALAR” bulunmaktadır.


1-BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER

A) PENİSİLİNLER

1

Amoksisilin

KY

2

Amoksisilin-Klavulanat (Parenteral)

UH-P

2.1

Amoksisilin-Klavulanat (Oral)

KY

3

Ampisilin

KY

4

AmpisilinSulbaktam (Parenteral)

UH-P

4.1

AmpisilinSulbaktam Oral

KY

5

Azidosilin

KY

6

Bakampisilin

KY

7

Mezlosilin

UH-P, A 72

8

Penisilin (Prokain, Benzatin, Kristalize, Pen V,

Fenoksimetil)

KY

9

Piperasilin

UH-P, A 72

10

Piperasilin-Tazobaktam

EHU

11

TikarsilinKlavulanat

EHU

12

Karbenisilin

UH-P, A 72

B) SEFALOSPORİNLER

1. Kuşak Sefalosporinler

13

Sefadroksil

KY

14

Sefaleksin

KY

15

Sefazolin

KY

16

Sefradin

KY

17

Sefalotin

KY

2. Kuşak Sefalosporinler

18

Sefaklor

KY

19

Sefoksitin

UH-P

20

Sefprozil

KY

21

Sefuroksim (Parenteral)

UH-P

21.1

SefuroksimAksetil

KY

22

Lorakarbef

KY

3. Kuşak Sefalosporinler

23

Sefiksim

KY

24

Sefodizim

UH-P

25

Sefoperazon

UH-P, A 72

26

Sefoperazon-Sulbaktam

EHU

27

Sefotaksim

UH-P, A 72

28

Seftazidim

UH-P, A 72

29

Seftizoksim

UH-P, A 72

30

Seftriakson (Bakınız6/a)

UH-P, A 72 APAT’TA KY

30.1

Sefditoren

KY

4. Kuşak Sefalosporinler

31

Sefepim

EHU

C) DİĞER BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER

Monobaktamlar

32

Aztreonam

UH-P, A 72

Karbapenemler

33

İmipenem

EHU

34

Meropenem

EHU

34.1

Ertapenem

EHU ve 1x1 doz

2-MAKROLİD VE LİNKOZAMİD GRUBU ANTİBİYOTİKLER

A) MAKROLİDLER

 

35

Azitromisin

KY

36

Diritromisin

KY

37

Eritromisin

KY

38.1

Klaritromisin Oral

KY

38.2

Klaritromisin MR

KY

38.3

KlaritromisinParanteral

UH-P

39

Roksitromisin

KY

40

Spiramisin

KY

41

Treoleandomisin

KY

42

Telitromisin

KY

B) LİNKOZAMİDLER

43

Klindamisin

KY

44

Linkomisin

KY

45

Doksisiklin

KY

C) TETRASİKLİNLER

46

Tetrasiklin

KY

47

Tetrasiklin – Nistatin

KY

48

Oksitetrasiklin

KY

3- AMFENİKOLLER

49

Kloramfenikol

KY

50

Tiamfenikol

KY

4-AMİNOGLİKOZİD GRUBU ANTİBİYOTİKLER

51

Amikasin

UH-P

52

Gentamisin

KY

53

İsepamisin

EHU

54

Kanamisin ve Türevleri

KY

55

Neomisin ve Kombinasyonları

KY

56

Netilmisin

UH-P

57

Streptomisin

KY

58

Tobramisin Parenteral

UH-P

5-KİNOLON GRUBU ANTİBİYOTİKLER

59

Siprofloksasin Oral

KY

59.1

Siprofloksasin Parenteral

UH-P, A 72

60

Enoksasin

KY

61

Levofloksasin Oral

KY

61.1

Levfoloksasin Parenteral

UH-P, A 72

62

Norfloksasin

KY

63

Ofloksasin Oral

KY

63.1

Ofloksasin Parenteral

UH-P, A 72

64

Pefloksasin Oral

KY

64.1

Pefloksasin Parenteral

KY

65

Moxifloksasin Oral

KY

65.1

Moxifloksasin Parenteral

UH-P, A 72

65.2

Moksifloksasinoftalmik formları

Göz hastalıkları uzmanı

tarafından reçete edilir.

66

Lomefloksasin

KY

66.1

Gatifloksasinoftalmik formları

Göz hastalıkları uzmanı

tarafından reçete edilir.

6- ANTİSTAFİLOKOKAL ANTİBİYOTİKLER

A) ANTİSTAFİLOKOKAL PENİSİLİNLER

67

Flukloksasilin

KY

68

Nafsilin

UH-P

B) GLİKOPEPTİD ANTİBİYOTİKLER

69

Vankomisin

EHU**

70

Teikoplanin

EHU APAT’TA KY (Bakınız 6/b)

71

Basitrasin

KY

72

Polimiksin B

KY

73

Kolistin ve Türevleri

KY

C) DİĞER ANTİSTAFİLOKOKAL ANTİBİYOTİKLER

74

Fusidik Asit ve Tuzları

KY

74.1

Sodyum fucidatenjektabl formu

EHU

75

Mupirosin

KY

76

Linezolid

EHU

7- ANSAMİSİNLER

77

Rifabutin

UH-P

78

Rifamisin

KY

79

Rifampisin

KY

8- SULFONAMİD ANTİBİYOTİKLER VE TRİMETOPRİM KOMBİNASYONLARI

80

Sulfisoxazole

KY

81

Sulfadiazin

KY

82

Sulfametoksipridazin

KY

83

Sulfametoksazol

KY

84

Trimetoprim

KY

85

TrimetoprimSulfametoksazol

KY

9-ANTİANAEROBİK ETKİLİ ANTİBİYOTİKLER

86

Metronidazol Parenteral

KY

87

Metronidazol (üre kombinasyonları dahil)

KY

88

Ornidazol

KY

89

Seknidazol

KY

90

Tinidazol

KY

10-ANTİFUNGAL ANTİBİYOTİKLER

91

Amfoterisin B (Klasik)

UH-P, A 72

92

Kaspofungin

Madde 12.7.23. esaslarına uygun

olarak

93

Flukonazol Parenteral

UH-P, A 72

93.1

Flukonazol Oral ve Diğer Formları

KY

94

Itrakonazol

UH-P

95

Ketokonazol

KY

96

Lipid KomplexAmfoterisin B

Madde 12.7.23. esaslarına uygun

olarak

97

LipozomalAmfoterisin B

Madde 12.7.23. esaslarına uygun

olarak

98

Terbinafin

KY

99

Griseofulvin

KY

100

Varicanazole

Madde 12.7.23. esaslarına uygun

olarak

101

Sertakonazole

KY

102

Nistatin (Tetrasiklinle kombine şekli dahil)

KY

103

Natamisin (Pimarisin)

KY

104

Mikonazol

KY

105

Oksikonazol

KY

106

İzokonazol

KY

 

 

11-ANTİVİRAL İLAÇLAR

A) HIV/AIDS TEDAVİSİNDE KULLANILAN SPESİFİK İLAÇLAR

107

Abacavir

EHU

108

Stavudin

EHU

109

Zalsitabin

EHU

110

İndinavir

EHU

111

Lamivudin 150mg (Zidovudin kombinasyonları

dahil)

EHU

112

Nevirapin

EHU

113

Ritonavir (Lopinavir kombinasyonları dahil)

EHU

114

Zidovudin (Lamivudin kombinasyonları dahil)

EHU

114.1

Tenofovirdisoproksilfumarat + emtrisitabin

EHU Prospektüs endikasyonunda, yaşın üzerindeki hastalarda diğer antiretroviral ilaçlarla kombinasyon halinde kullanılır.(Tenofovirdisoprofumarat , emtrisitabin veyalamivud

içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanılmamak üzere)

B) DİĞER ANTİVİRALLER

115

Asiklovir Oral

KY

115.1

Asiklovir Parenteral

EHU

116

Famsiklovir

UH-P

117

Gansiklovir

EHU

118

Valasiklovir

UH-P

119

Lamivudin 100 mg

UH-P

120

Ribavirin

UH-P

121

Didanozin

EHU

122

Efavirenz

EHU

123

Adefovir, Entakavir

Madde 12.7.13. esaslarına uygun

olarak

124

Zanamivir

UH-P

125

Oseltamivir

UH-P

126

Brivudine Oral

UH-P

12-ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLAR *

127

Etambutol(İzonikotinik Asit Hidrazidi ile

kombinasyonları dahil)

KY

128

İzoniazid(B6 Vitamini, Rifampisin ve Etambutol

kombinasyonları dahil)

KY

129

P-Aminosalisilik Asit ve Tuzları

UH-P

130

Pirazinamid

KY

131

Etionamid

UH-P

132

Sikloserin

UH-P

133

Tiasetazon

UH-P

134

Morfozinamid

KY

135

Protionamid

UH-P

136

Rifabutin

UH-P

137

Rifampisin

KY

138

Streptomisin

KY

* Tedavi başlangıcında UD veya Verem Savaş

Dispanserlerinde yazılması durumunda ve idamesinde

KY

13- DİĞERLERİ

139

Üriner Antiseptikler

KY

 

140

Fosfomisin

KY

141

Tigecycline

Üniversite Hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, yatarak tedavide, panrezistans olduğu kültür sonucu ile belgelenen gram negatif bakteri enfeksiyonlarındatigecycline'e

duyarlı olduğunun belgelenmesi kaydı ve EHU onayı ile

142

Amantadin Sülfat

a)Parkinson hastalığının tedavisinde, ilaçlarabağlı oluşmuş extrapiramidal reaksiyonların

tedavisinde (tremor,rijidite,hipo veya akinezi) nöroloji uzman hekimi veya bu uzman hekimin bulunduğu sağlık kurulu raporu ile tüm hekimlerce.

b)İnfluenza A ya bağlısalgın olduğu durumlarda profilaktik olarak;

-7 yaş altı ve 65 yaş üstüveya

-Risk gruplarında (HIV (+), malignite, DM dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik renaldisfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immun yetmezliği olanveya

immunsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar veya 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetilsalisilik asit tedavisi alan çocuk ve adelosanlarda) bu hastalıkları belirtir ve grip aşısının yapılamadığı (kontrendike olduğu durumlar ile erken aşılamanın yapılamadığı durumlar) durumlarda, ilacın prospektüsünde tanımlanan kullanım süreleri de dikkate alınarak en fazla 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporuna istinaden uzman hekimler

tarafından reçetelenmesi

 

NOT: Antibiyotiklerin topik formları bu hükümler dışındadır.


Metin Kutusu: AÇIKLAMALAR

 

1.KY: Kısıtlama olmayanantibiyotikler.

 

2.    UH-P: Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak pratisyenhekimlerdahiltümhekimlerce,yataraktedavideisetümhekimlercereçeteedilebilir.

 

3.    EHU*: Böbrek yetmezliği, kanser, HIV/AIDS enfeksiyonu, splenektomi olanlar ve immünsupresif tedavi alanlara bu hastalıklar kurul raporunda belirtilmek kaydıyla. EHU**: Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği,EHU’nın olmadığı yerlerde iç hastalıkları uzmanının veya göğüs hastalıkları uzmanının; çocuk hastalarda, çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı yerlerde çocuk hastalıkları uzmanının yazabileceğiantibiyotikler.

 

4.    EHU (ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI): Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde İç Hastalıkları Uzmanının yazabileceği, Çocuk hastalarda, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmadığı yerlerdeÇocuk Hastalıkları Uzmanının yazabileceğiantibiyotikler.

Acil durumlarda, (endikasyonlarıdahilinde kullanılmak kaydıyla) iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzmanları tedaviye başlayabilir, ancak takip eden ilk iş günü, bu uzmanlar tarafından yazılan reçetenin EHU tarafından onaylanması zorunludur.

Hastane enfeksiyon komitesinin belirlediği kurallar ve/veya protokollere uygun olarak enfeksiyon hastalıkları uzmanı aranmaksızın hastayı tedavi etmekte olan uzman hekim tarafından da

yazılabilecektir.

 

5.    A–72: Reçete edilme için EHU onayı gerekmeyen, ancak, aynı ilaç 72 saattendaha uzun süre kullanılacak ise (en geç ilk 72 saat içinde ) EHU’nun onayının alınması gereken antibiyotikler.

Bu antibiyotikler için enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı hastanelerde pnömoni, bronşektazi, KOAH akut alevlenme ve invaziv pulmoner aspergillozisendikasyonları ile ilgili olarak göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerinin onayı; bu endikasyonlar dışında kalan endikasyonlar için ise enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmayan hastanelerde iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzmanının onayı yeterlidir.

 

6.    APAT “AYAKTAN PARENTERAL ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ”: Bu uygulama, hastanın ayaktan parenteral antibiyotik tedavisinin uygun olduğunu gösteren “APAT” ibaresininreçetede belirtilmesi ile işlemealınır.

A–72 kapsamındaki ilaçlardan biri kullanıldıktan sonra diğerleri EHU olmaksızın peş peşe kullanılamaz.

APAT uygulamasına aşağıdaki durumlar girer:

a.    Akut Bakteriyel menenjitte tek doz Seftriakson 2 gr. KY. Hasta, LP’nin yapılabileceğimerkeze ortalama 4 saatten daha uzak ise 2 gram seftriaksonyapılabilir.

b.   HastanınenfeksiyonununAPAT’auygunolduğunubelgeleyenEHU’nundaiçindebulunduğu bir sağlık kurulu raporu ileKY

c.   Cerrahi proflakside kullanılmayacak antibiyotikler: 9–12, 23–34, 35–41, 51–58, 59, 59.1, 65, 65.1, 69, 70 (Bu antibiyotikler cerrahi proflaksi amacıyla ancak “Açıklama 5” şartları dahilinde kullanılabilir)

 

 

                                                       CERRAHİ PROFiLAKTİK ANTİBİYOTİKUYGULAMASI

7.1. Cerrahi Yara Sınıflaması ve Risk Oranları:

Temiz yara: Elektif, acil olmayan, nontravmatik, primer kapatılmış, akut inflamasyon olmayan, cerrahi teknikte problem yaşanmayan, genitoüriner, respiratuvar ve gastrointestinal sistemin açılmadığı ameliyatlardır.

İnfeksiyon riski: <%2

Temiz-kontamine yaralar: Kirlenmemiş acil yaralar, elektif olarak genitoüriner, respiratuvar, gastrointestinal sistemin veya safra yollarının açıldığı ameliyatlar, minimal kirlenmenin olduğu operasyon yaraları (apendektomi gibi).

İnfeksiyon riski: <%10

Kontamine yaralar: Nonpürülaninflamasyonlu, gastrointestinal sistemden büyük oranda bulaş varlığında, infeksiyonun varlığında biliyer veya gastrointestinal sisteme giren cerrahioperasyon, cerrahi teknikte büyük kusurların olduğu durumlar, dört saatten erken delicitravmalar.

İnfeksiyon riski: <%20

Kirli yaralar: Pürülan inflamasyon (abse gibi); genitoüriner, respiratuvar, gastrointestinal sistemin veya safra yollarının preoperatif açıldığı yaralar, dört saatten eski delici travmalar. İnfeksiyon riski: <%40.

a)   Profilaktik antibiyotik, infeksiyon geliştirme olasılığı en yüksek mikroorganizmalara karşı etkili olmalıdır. Çoğu ameliyat için tek antibiyotikle profilaksi yeterlidir. Ancak kolorektal cerrahi veya penetran karın travması gibi ameliyatlarda kombinasyon tedavisi gerekebilir. Özel durumlar dışında profilakside tek doz sefalosporinyeterlidir.

b)   Özel durumlar dışında profilaktik antibiyotiğin optimal uygulama zamanı, ameliyattanönceki 30-60 dakika öncesidir. Pratik olarak, anestezi indüksiyonu ile birlikte verilmesi en iyi zamanlamadır.

c)   Ameliyatın üç saatten uzun sürmesi veya majör kanama (>1500 ml) olması gibi durumlarda ek doz önerilir. Her antibiyotik için yarı ömrünün iki katı süre geçtiğinde ek dozyapılmalıdır.

 

Sık kullanılan antibiyotiklerin yarılanma ömürleri:

Sefazolin

1,8 saat

Klindamisin

2,4-3 saat

Vankomisin

3-9 saat

Aminoglikozidler

2 saat

Metronidazol

8 saat

Ornidazol

13 saat

Siprofloksasin

3-5 saat

Ampisilin/sulbaktam

1 saat

 

d)   Profilaksinin postoperatif dönemde sürdürülmesi gereksizdir. Özel koşullar dışındaprofilaksi rutin olarak 24 saatte sonlandırılmalıdır. Uzun süreli kullanımlarda özellikle dirençli mikroorganizmalarla infeksiyon riskiartmaktadır.

e)   Üçüncü ve dördüncü kuşak sefalosporinler (Seftriakson, sefotaksim, sefaperazon, seftazidim, sefprodil.), antipsödomonal penisilinler (piperasilintazobaktam, mezlosilin, azlosilin, tikarsilin..), karbapenemler (imipenem, meropenem), glikopeptid grubu (vankomisin, teikoplanin)gibi

antibiyotiklerprofilakside kullanılmamalıdır. Metisiline dirençli stafilokoklara bağlı cerrahi alan infeksiyonlarının sorun olması durumunda glikopeptid grubu antibiyotiklerin kullanımına infeksiyon kontrol komitesi karar verir.

 

       f)Kirli yaraların cerrahi operasyonunda proflaktik antibiyotik kullanımından ziyade tedavi uygulanması tercih edilmelidir. Bu durumda proflaktik antibiyotik seçimi olası etken ve klinik durum göz önüne alınarak ampirik tedaviye yönelik olmalı ve uygulama süresi tedavisüresi kadarolmalıdır.

g)Geniş spektrumlu ve uzun süreli proflaktik antibiyotik kullanımı ile beklentinin aksinehastaya yarar değil zarar verebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle gereksiz proflaksiuygulanımından kaçınılmalıdır.

h)Profilaktik antibiyotikler “Cerrahi Profilaksi Rehberi”ne göreuygulanır.

 

 

CERRAHİ PROFİLAKSİ REHBERİ

 

OPERASYON TİPİ

ÖNERİLEN ANTİBİYOTİKLER

BETALAKTAM ALLERJİSİ OLANLAR İÇİN ÖNERİLEN ANTİBİYOTİKLER

 

GASTROİNTESTİNAL

 

Gastroduedenal

Sefazolin 2 gr IV

(İndüksiyonda)

Klindamisin 600-900 mg IV+

Genta 3 mg/kg

Lümen içi girişimler (Bariatrik, pankreotikoduedonektomi)

Lümen dışı girişimler Yüksek riskli hastalar için (Yüksek selektifvagotomi, antireflüx vb)

Sefazolin 2 gr IV

(İndüksiyonda)

Klindamisin 600-900 mg IV+ Genta 3 mg/kg (İndüksiyonda)

Biliyer Sistem

Açık Cerrahi

Sefazolin 2 gr IV veya ampisillin-sulbaktam 2 gr IV

(İndüksiyonda)

Klindamisin 600-900 mgIV+ Genta 3 mg/kg veya Metronidazol 500mg+ Gentamisin 3mg/kg IV

(İndüksiyonda)

Laparoskopik İşlemler

Elektif, düşük risk

Profilaksi yok.

Elektif, yüksek risk

Sefazolin 2 gr IV veya ampisillin-sulbaktam 2 gr IV

(İndüksiyonda)

Klindamisin 600-900 mg IV+ Genta 3 mg/kg (İndüksiyonda)

Apendektomi

(Komplike olmayan apendisit)

Sefazolin 2 gr IV+ Metronidazol 500mg IV (İndüksiyonda)

Klindamisin 600-900 mg

IV+Genta 3 mg/kg

(İndüksiyonda)

İncebarsak operasyonları

Obstrüktif olmayan

Sefazolin 2 gr IV

(İndüksiyonda)

Klindamisin 600-900 mg

IV+Genta 3 mg/kg

(İndüksiyonda)

Obstrüktif

Sefazolin 2 gr IV+ Metronidazol 500mg IV (İndüksiyonda)

Metronidazol 500mg+ Gentamisin 3mg/kg IV (İndüksiyonda)

Hernioplasti, Herniorrafi

Sefazolin 2 gr IV

(İndüksiyonda)

Klindamisin 600-900mg IV

(İndüksiyonda)

Kolerektal

Sefazolin 2 gr+ Metronidazol 500mg veya ampisillin- sulbaktam 2 gr IV (İndüksiyonda)

Metronidazol 500mg IV+ Gentamisin 3mg/kg IV (İndüksiyonda)

 

 

 

 

OPERASYON TİPİ

ÖNERİLEN ANTİBİYOTİKLER

BETALAKTAM ALLERJİSİ

OLANLAR İÇİN ÖNERİLEN ANTİBİYOTİKLER

 

BAŞ VE BOYUN

 

Temiz Cerrahi

Profilaksi yok.

Temiz, protez yerleşimli

Sefazolin 2 gr IV

(İndüksiyonda)

Klindamisin 600-900mg/IV

(İndüksiyonda)

Temiz-Kontamine Cerrahi

Sefazolin 2 gr IV+ Metronidazol 500mg IV (İndüksiyonda)

Klindamisin 600-900mg/IV

(İndüksiyonda)

 

BEYİN CERRAHİ

 

Elektif Kranyotomi veya BOS şantı takılması

Sefazolin 2 gr IV

(İndüksiyonda)

Klindamisin 600-900mg/IV

(İndüksiyonda)

İntratekal pompa implantasyonu

Sefazolin 2 gr IV

(İndüksiyonda)

Klindamisin 600-900mg/IV (İndüksiyonda)

 

OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK

 

Sezeryan

Sefazolin 2 gr IV (Umblikal kord klempe edilince)

Klindamisin 600-900 mg IV+

Genta 3 mg/kg IV (Umblikal kord klempe edilince)

Histerektomi

(Vajinal veya abdominal)

Sefazolin 2 gr IV veya Sefotaksim 2 gr IV

(İndüksiyonda)

Metronidazol 500mg IV+ Gentamisin 3mg/kg IV

(İndüksiyonda)

 

ORTOPEDİK

 

Temiz, yabancı cisim içermeyen

Profilaksi yok.

Spinal operasyonlar (Entrümantasyonlu veya enstrümantasyonsuz)

Sefazolin 2 gr IV

(İndüksiyonda)

Klindamisin 600-900 mg IV veya Vancomycin 1 gr IV (İndüksiyonda)

Kapalı kırıkların açık

redüksiyonu ve internal fiksasyon ile tespiti

Sefazolin 2 gr IV

(İndüksiyonda 2 gr IV)

Klindamisin 600-900 mg/IV

(İndüksiyonda)

 

PLASTİK CERRAHİ

 

Temiz operasyon

Profilaksi yok.

Geniş skar operasyonu Temiz-kontamine operasyonlar Abdominoplasti

Sefazolin 2 gr IV

(İndüksiyonda)

Klindamisin 600-900 mg IV

 

 

OPERASYON TİPİ

ÖNERİLEN ANTİBİYOTİKLER

BETALAKTAM ALLERJİSİ OLANLAR İÇİN ÖNERİLEN

ANTİBİYOTİKLER

 

ÜROLOJİ

 

Prostatektomi

Profilaksi gereksiz.

Bakteriüri varsa tedavi edilir, idrar steril hale getirilir.

Transrektal prostat biyopsisi

Ciproflk 400 mg 1x1 IV

(İndüksiyonda)

Metronidazol 500mg+ Gentamisin 3mg/kg IV (İndüksiyonda)

Üretradilatasyonu

Profilaksi gereksiz.

Penilprotez takılması

Sefazolin 2 gr IV

(İndüksiyonda)

Klindamisin 600-900 mg IV+ Gentamisin 3mg/kg IV (İndüksiyonda)

Litotripsi, endoskopik üreter taşı çıkarılması,

radikalsistektomi, nefrektomi

Sefazolin 2 gr IV

(İndüksiyonda)

Klindamisin 600-900 mg IV+ Gentamisin 3mg/kg IV (İndüksiyonda)

 

GÖZ

 

 

%5 Povidon iyodinOperasyondan hemen önce

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynakça

 

1.  Clinical practiceguidelines for antimicrobialprophylaxis in surgery: AmericanJ Health-SystPharm-Vol 70 Feb 1,2013

2.  Antibioticprophylaxis in surgery: ScottishIntercollegiateGuidelines Network, July 2008-Uptated2014

3.Artuk C: Cerrahide antibiyotik profilaksisi. Journal of Clinal and AnalyticalMedicine, 2013;4(5):423-8

4.  Uzunköy A. Cerrahi Branşlara Göre Yapılan Ameliyatlarda Antibiyotik Profilaksi Klavuzu. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 5(1):43-54

5.  TheSanford Guide toAntimicrobialTherapy2013

 

6.  Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu. Çukurova ÜniversitesiTıp Fakültesi Hastane Enfeksiyon KontrolKomitesi

7.  Deverick J. Anderson, MD, MPH at all. StrategiestoPreventSurgical Site Infections in AcuteCareHospitals. Infect Control HospEpidemiol. 2014;35(6):605- 627.

8.AntibioticGuidelines 2013-2014 Johns Hopkins MedicineS:112-115

 

 

 

 

·         Pediyatrik hastalarda cerrahi profilaksi pediyatrik dozlardauygulanacaktır.

·         Rehberde olmayan operasyonlar için Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanından konsültasyonistenecektir.