İstatistik Birimi
19 Aralık 2023

İstatistik Birimi

 

EWEEEE.pngNasıl Gidilir ?
İstatistik Birimi hastanemiz İdari  Katta hizmet vermektedir.
TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR:
1-İstatistik ve tıbbi dokümantasyon bölümü ile arşiv ve hasta kabul bölümünün ve kendine bağlı olan birimlerdeki hizmetlerin düzenli, koordineli ve istatistik hizmetlerine uygun şekilde yürütülmesini sağlar.
2-Günlük olarak ameliyat, laboratuvar, poliklinik ve yatan hasta verilerinin takibini yapar.3-Günlük olarak poliklinik verilerini (kurum bazında dağılımını) Sağlık Müdürlüğüne faksla gönderir.
3-Günlük olarak tespit edilen tüm bildirimi zorunlu hastalıkları veri tabanında değerlendirildikten sonra ilgili hekimin teyidini aldıktan sonra veya ilgili kliniğin ihbarı ile form 014 gibi ilgili formlarla Sağlık Grup Başkanlığına veya direk Sağlık Müdürlüğünü haberdar ederek epidemiyolojik çalışmalara katkı sağlar.
4-Günlük olarak kuduz şüpheli temaslı şahısların Sağlık İl Müdürlüğüne bildirilmesi ve aynı şahısların aynı zamanda form 014 ile sağlık grubuna bildirimini temin eder.
5-Günlük olarak tespit edilen kanser vakaları ile ilgili formları tanzim ederek Sağlık İl Müdürlüğünün ilgili birimlerine gönderir. (İlk beş gün içinde fax, mail ve posta ile göndermek)
6-Aylık olarak her ayın ilk 5 gününe kadar Sağlık Bakanlığı web sayfasındaki hastane bilgi formunda tüm birimlerimizle ilgili verileri günceller.
7-Aylık olarak hastanemiz kadın doğum servisinde doğum yapan kadınlara ait bilgileri excel ortamına girerek Sağlık Müdürlüğüne aylık olarak mail atar.
8-Üç aylık personel, diş, diyaliz ünitelerimizin verilerini Sağlık Müdürlüğünün ilgili birimlerine gönderir.
9-Üç aylık olarak hastanemizde tedavi edilen hastalara ait verilerin tanzim edip Sağlık Müdürlüğüne gönderir.
10-Yıllık olarak istatistiki verileri tasnif ederek Sağlık Müdürlüğüne ve Bakanlığına gönderir.
11-Bu birimlerle ilgili her türlü evrakın dosyalanması ve muhafazası için gerekli tedbirleri alır.
12-İstatistiki değerlendirmeler için gerekli tablo ve grafikleri hazırlar.
13-Baştabiplikçe yapılacak değerlendirme çalışmaları için istatistiki rapor düzenler.
 
YETKİLERİ
Görev alanında yukarıda belirlenen görevleri yapmakla yetkilidir. 
 
İSTATİSTİK BİRİM ÇALIŞANLARI İÇ HAT NUMARALARI

İstatistik Birim Sorumlusu Ve Birim Çalışanları0(434) 412 4013 - 2914