Hekim Seçme
04 Şubat 2021


SAĞLIK HiZMETİ SUNUMUNDA
POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN HASTALARIN HEKİMİNİ
SEÇMESİNE VE DEĞİŞTİRMESİNE İMKÂN VERECEK ŞEKİLDE
DÜZENLENMESİ  HAKKINDA YÖNERGE


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler
Amaç
Madde 1 –
(1) Bu Yönergenin amacı; hastaların sağlık hizmeti alacağı veya almakta
olduğu hekimi serbestçe seçmesine, değiştirmesine, sağlık kurumlarındaki hekimlerin buna
uygun poliklinik hizmeti vermesine yönelik tedbirlerin alınmasına ve bu amaçla gerekli
hizmet, fizik ve personel altyapısının oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 –
(1) Bu Yönerge, Sağlık Bakanlığı’na bağlı birinci basamak sağlık
kuruluşları ile ilçe hastaneleri, genel hastaneler, özel dal hastaneleri, eğitim ve araştırma
hastaneleri ve ağız ve diş sağlığı merkezlerini kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönerge; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel
Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendi, 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin değişik 8 inci
maddesi, 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi
hükümleri göz önünde bulundurularak 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde – 4
(1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı,
b) Hekim seçme uygulaması: Hastanın, kendisine sağlık hizmeti veren veya verecek
olan hekimi serbestçe seçme ve değiştirme haklarını kullanabilmelerini teminen, bu Yönerge
kapsamındaki sağlık kurumlarında yürütülen uygulamaların tümünü,
c) Hekim çalışma tabloları: Kurum hekimlerinin poliklinik, ameliyathane ve diğer
birimlerdeki günlük ve aylık çalışma programlarını gösteren tabloları,
ç) Kurum: Sağlık Bakanlığı’na bağlı birinci basamak sağlık kuruluşları ile ilçe
hastaneleri, genel hastaneler, özel dal hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ağız ve
diş sağlığı merkezlerini,
d) Hekim Seçme Logosu: Hekim seçme hakkını kullanmayı sağlayan kurumları
belirten logoyu,
e) Tam Gün Logosu: Hekimlerinin tümü tam gün çalışan hastanelerin kullandıkları
logoyu,
f) Müdürlük: İl sağlık müdürlüklerini,
g) Poliklinik: Ayakta muayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmetlerinin yapıldığı
hastaların ilk müracaat ünitelerini,
ğ) Poliklinik sekreterliği birimi: Hastanın, muayene olacağı hekime karar vereceği,
kurumun işleyişiyle ilgili bilgi alabileceği birimi,
ifade eder.
İlkeler
Madde 5-
(1) Poliklinik hizmetlerinin sunumunda;
a) Temel hasta haklarından olan, hastanın kendisine sağlık hizmeti verecek olan
hekimi seçme ve değiştirme hakkının kullanılabilmesini sağlamak amacıyla, kurumlarda
hastanın hekim seçmesine imkân tanınması,
b) Her hekime bir poliklinik odası sağlanarak poliklinik yapılan oda sayılarının
artırılması suretiyle belirli saatlerde yaşanan yığılmaların önlenmesi ve hasta bekleme
sürelerinin azaltılması,
c) Hastaların sağlık hizmet sunumunda en iyi işbirliği yapabileceği ve iletişim
kurabileceği hekimi seçmesinin sağlanması,
ç) Hastaların sağlık kurumuna her gelişinde, istedikleri takdirde aynı hekime
muayene olabilmesinin sağlanması,
d) Hastanın isteği doğrultusunda, sağlık kurumuna ilk kabulünden itibaren aynı
hekimin kontrolü altında olmasının sağlanması,
e) Hastanın yataklı tedavi kurumundaki tedavisinin herhangi bir aşamasında hekimini
değiştirme hakkının sağlanması,
f) Sağlık hizmeti sunumunda, sağlık kurumlarındaki hekim seçme uygulamalarının
standartlaşmasının ve uygulamada birliğin sağlanması,
g) Hekim seçme ve değiştirme hakkı kapsamında hastaya talebi halinde kendisine
sağlık hizmeti veren veya verecek olan hekimlerin kimlikleri, görev ve ünvanları hakkında
bilgi verilmesi,
ğ) Yapılacak tüm düzenlemelerde hasta yararının gözetilmesi ile hastalara gerekli
danışmanlık hizmetleri verilerek bilgilendirilmeleri ve personel-hasta iletişimini
kolaylaştıracak uygulamalar yapılması,
esastır.
İKiNCi BÖLÜM
Poliklinik Sekreterliği Birimlerinin Kurulması,
Birimde Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ve Görevleri
Poliklinik sekreterliği birimi kurulması
Madde 6 -
(1) Kurumda, hastanın hekimini seçtiği, kurumun işleyişi hakkında bilgi
aldığı ve muayene sırasının verildiği poliklinik sekreterliği birimi kurulur. Hastaya ilişkin
bürokratik işlemlerin kolaylaştırılması amacıyla hasta kayıt, kabul ve poliklinik sekreterlik
hizmetleri birleştirilmiş olarak aynı sekretaryadan yürütülebilir. Altyapısı uygun olan
kurumlarda her poliklinikte kayıt ve kabul işlemlerinin ayrı yapılması esastır.

(2) Poliklinik sekreterliği birimlerinin şu şartları taşıması gerekir;
a) Poliklinik sekreterliği birimleri, hastaların rahatça ulaşabileceği ve görebileceği
şekilde poliklinik odalarına yakın yerlerde oluşturulur.
b) Poliklinik sekreterliği birimleri çevresi açık, masa veya masa kullanım
yüksekliğine sahip, hastaların oturtularak işlemlerinin yapıldığı birimler şeklinde düzenlenir.
c) Hastaların sıra takibini kolaylıkla yürütebilmeleri için uygun elektronik sistem
kurulabilir. Hasta ve yakınlarına yardımcı olmak ve yönlendirmek için refakat görevlisi
görevlendirilebilir.
ç) Poliklinik sekreterliği biriminin çalışmasına uygun olarak telefon ve bilgisayar gibi
gerekli donanım bulunur ve fiziki düzenlemeler yapılır.
Poliklinik sekreterliği biriminde görevlendirilecek personelin nitelikleri ve
görevleri
Madde 7-
(1) Poliklinik sekreterliği biriminde, tercihen tıbbi sekreterlik bölümü
olmak üzere en az lise mezunu, bilgisayar kullanabilen ve kişilerarası iletişim becerisi yüksek
olan sekreter görevlendirilir.
(2) Poliklinik sekreterliği biriminin personeli,
a) Hasta ve yakınlarını nezaket kuralları içerisinde bilgilendirir ve yönlendirir.
b) Kurumun belirlediği renk ve özellikte kıyafet giyer ve tanıtıcı kimlik kartı takar.
c) Hastayı prosedür ve süreçler hakkında bilgilendirir.
ç) Hekim tercihi belirtmeyen hastaları, şikâyetlerine uygun uzmanlık dalındaki en az
hasta sayısı olan hekime yönlendirir.
d) Telefonla bilgi isteyen hastalara hekimlerin çalışma günleri konusunda bilgi verir.
e) Her ayın son beş iş günü öncesi hekimlerin bir sonraki aya ait çalışma takvimini
idareden temin eder.
f) Poliklinik hizmeti veren hekimlerin günlük ve aylık çalışma takvimi poliklinik
sekreterliği biriminde bulunur, hasta ve yakınlarının bilgilenmesi sağlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Polikliniklerin Düzenlenmesi, Çalışma Usul ve Esasları
Polikliniklerin düzenlenmesi
Madde 8 –
(1) Kurumlarda, hekim sayısı kadar poliklinik muayene odası ve diş
hekimi sayısı kadar diş ünitesi oluşturulur. Bu odalarda poliklinik hizmetlerinin sunulmasına
uygun gerekli donanım bulunur ve fiziki düzenlemeler yapılır. Her polikliniğe alınması
mümkün olmayan cihazlar ortak kullanım için planlanır.
(2) Bu Yönerge kapsamındaki hizmetlerin sunulabilmesi için;
a) Poliklinik odaları hasta muayenesine uygun olarak düzenlenir.
b) Poliklinik oda kapılarına hekimin adı soyadı, varsa uzmanlık alanı ve unvanını
belirten tabela asılır.
c) Poliklinik odalarına muayene yapılan uzmanlık dalına uygun malzemeler kurum
idaresince temin edilir.
ç) Her poliklinikteki muayene olacak hastaların ismi ve sıra numarasının görülmesi
için her bir polikliniğin dışına uygun elektronik sistem konulur.
d) Poliklinik odalarında iç ağ ve otomasyona bağlantısı olan bilgisayar bulundurulur.

e) Muayene esnasında hasta mahremiyetinin sağlanması ve hasta muayenesinin
kesintiye uğramaması için gerekli önlemler alınır.
f) Klinik dallarda uzman olan başhekim yardımcılarının odaları aynı zamanda
poliklinik odası olarak da düzenlenebilir.
g) Hekimin kendine ait poliklinik odasını kendi imkânları ile tefriş edebilmesine fırsat
verilir.
Çalışma usul ve esasları
Madde 9-
(1) Bu Yönerge kapsamındaki poliklinik hizmetleri şu şekilde düzenlenir.
a) Polikliniklerde hastaların ihtiyacına göre öncelikli olarak tıbbi sekreter olmak
üzere gerekli sağlık personeli görevlendirilir.
b) Tetkik isteme ve tetkik randevusu verme işlemleri poliklinik odasından yapılarak
sonuçlar poliklinik odasındaki bilgisayardan görünecek ve çıktı alınacak şekilde düzenlenir.
c) Yatarak tedavi görmekte olan hasta, hekimini değiştirmek istediğinde istediği
hekime muayene ve tedavi olma imkanı sağlanır.
ç) Kurum, kendi seçimi ile ilgili hekime muayene olan hastanın, tıbbi açıdan da bir
engel yoksa, tedavi ve ameliyatını aynı hekimin yapması için gerekli düzenlemeleri yapar.
d) Cerrahi uzmanlık dallarında hekimlerin ameliyat günleri aylık olarak belirlenir ve
listeler hastaların bilgilendirilmesi amacıyla poliklinik sekreterliklerinde bulundurulur.
Hastalar muayene olmak istedikleri hekime yönlendirilir. Listede olabilecek değişiklikler
konusunda hasta ve yakınları poliklinik sekreterleri tarafından zamanında bilgilendirilir.
e) Hekimin hizmetin gerektirdiği zorunlu hallerde poliklinik odasından ayrılması
durumunda hastalara gerekli bilgi, ilgili personel tarafından verilir.
f) Hastanın isteği doğrultusunda poliklinik odasında yanında bir yakını bulunabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hekim Çalışma Tabloları, Hekim Seçme Logosu ve Tam Gün Logosu Kullanılması
Hekim çalışma tabloları
Madde 10-
(1) Poliklinik sekreterliklerinde Ek-1’deki Günlük Hekim Çalışma
Tabloları ve Ek-2’deki Aylık Hekim Çalışma Tabloları bulunur. Ayrıca varsa kurumun resmi
internet sayfasında; hekimlerin adı-soyadı, unvanı, uzmanlık alanı ve yan dal ihtisası bilgileri
bulundurulur. Hekimlerin isteği halinde özgeçmişine ve fotoğrafına da internet sayfalarında
yer verilebilir. Çalışma tabloları kurumun internet sayfasında ilan edilir ve ayrıca hasta
kabul/poliklinik sekreterliği, santral, danışma ve halkla ilişkiler gibi bilgilendirme birimlerine
verilir. Baştabip tarafından onaylanan Günlük ve Aylık Hekim Çalışma Tabloları
Müdürlüklere gönderilir. Müdürlükler tarafından çalışma tablolarındaki programlara uyulup
uyulmadığı denetlenir.
Hekim Seçme Logosu kullanılması
Madde 11-
(1) Hekim seçme uygulamasına geçen kurumlar hastalarına hekim seçme
hakkı sağladıklarını duyurmak için Hekim Seçme Logosu kullanırlar.
(2) Logonun kullanımında sırasıyla aşağıdaki usul ve esaslara riayet edilir;
a) Kurum Ek-3’te belirlenen Denetim Formundaki şartları yerine getirir.

b) Denetim formundaki şartları yerine getiren kurum, logoyu kullanabilmek için
Müdürlüğe başvurur.
c) Müdürlük, hasta hakları il koordinatörü aracılığıyla şartların yerine getirilip
getirilmediğini denetler. Şartların yerine getirildiği kurumda hekim seçme uygulaması
başlatılır.
ç) Ek-4’teki Hekim Seçme Logosu, Müdürlükten temin edilerek uygulama başlatılan
kurumlara asılır. Hekim seçme logosu hastane girişine, poliklinik katına ve hastaların
görebileceği yerlere asılır.
d) Müdürlük, uygulamanın başlatıldığı kurumlarla ilgili bilgileri EK-5’teki forma
uygun olarak Bakanlığa gönderir.
Tam Gün Logosu kullanılması
Madde 12-
(1) Kadrolarındaki hekimlerin tamamı tam gün çalışan kurumlar tam gün
logosu kullanırlar.
(2) Ek-6’daki Tam Gün Logosunun temini müdürlüklerden yapılır.
(3) Müdürlük bu logoyu kullanan Kurumlarla ilgili değişiklikleri de içeren bilgileri
takip eden ay Bakanlığa bildirir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kurumun sorumlulukları
Madde 13-
(1) Bu Yönerge’nin uygulanmasına ilişkin kurumun sorumlulukları
şunlardır:
a) Kurum idaresi, hekim seçme uygulaması için gerekli düzenlemeleri yapmakla
yükümlüdür.
b) Kurumda poliklinik sayılarının artması ile diğer birimlerde, hizmetlerde oluşacak
yığılmaların engellenmesi için gerekli tedbirler alınır.
c) Kurum idaresi, hekim seçme uygulamasıyla ilgili çalışanların hizmet içi
eğitiminden sorumludur.
Yasaklar ve cezai hükümler
Madde 14-
(1)Bu Yönerge kapsamında yasak işler şunlardır:
a) Kurum çalışanları, hastaları herhangi bir hekime kesinlikle yönlendiremez.
b) Poliklinik sekreterliği biriminde herhangi bir hekime ait kartvizit ve yönlendirmeye
yarayacak diğer dokümanlar bulundurulamaz.
c) Fiziki sorunlar gerekçe gösterilerek hekimlere poliklinik odası açılması
geciktirilemez.
Bu maddede belirlenen yasaklara ve Yönerge hükümlerine aykırı hareket eden
personel hakkında genel hükümlere göre idari ve disiplin işlemi yapılır.

Denetim
Madde 15-
(1) Bu Yönerge kapsamında denetime ilişkin esaslar şunlardır:
a) Uygulama ile ilgili denetimler süreklidir. Hasta hakları il koordinatörü tarafından
yılda en az iki kez olmak üzere rutin denetimler yapılır.
b) Logo kullanan kurumlara yapılan düzenli denetimler sonucunda, tespit edilen
eksikliklerin tamamlanması, gerekli değişiklik ve düzenlemelerin yapılması için bir ay süre
verilir, yerine getirilmeyen hususlar için gereği yapılmak üzere Bakanlığa bilgi verilir.
Uygulamanın sınırlılıkları
Madde 16-
(1) Acil servisler ve acil durumlar hekim seçme uygulaması kapsamına
dâhil değildir.
Uygulamanın başlatılması
Geçici Madde 1-
(1) Uygulama; acil servisler ve idari görevlerde çalışanlar hariç
olmak üzere, poliklinik hizmeti verilen birden fazla hekimi bulunan sağlık kuruluşları ile
birden fazla diş hekimi bulunan ağız ve diş sağlığı merkezlerinde bu Yönergenin yürürlüğe
girmesi ile başlatılır.
Yürürlük
Madde 17 -
(1) Bu Yönerge Bakan Onayını müteakiben yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18
- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.